Zaloguj się | Rejestracja

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie śmieci

wtorek, 18 lipca 2023 r., godz. 11:52  |  Wersja do druku

Poznaliśmy wyniki konsultacji społecznych w sprawie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w gminie Dobra. Konsultacje przeprowadzono w dniach 12-26 czerwca 2023 r.Na początku czerwca 2023 r. Wójt Gminy Dobra wydała zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Konsultacje przeprowadzono w dniach 12-26 czerwca w sposób elektroniczny, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.dobraszczecinska.pl. Zawarte w formularzu pytanie dotyczyło częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych.

W konsultacjach mogli wziąć udział właściciele 8110 nieruchomości jednorodzinnych (przy zabudowie wielorodzinnej śmieci odbierane są 1x na tydzień), przy czym z każdej nieruchomości mogła być to tylko 1 osoba - ta która składa deklarację śmieciową.

18 lipca na stronie Urzędu Gminy Dobra opublikowano protokół z wynikami przeprowadzonych konsultacji. Łącznie oddano 1059 głosów, z czego 989 było ważnych, a 70 nieważnych (podwójnie oddane głosy, głosy oddane przez inną osobę niż właściciel nieruchomości, brak lub nieprawidłowy adres, brak złożonej deklaracji, fikcyjne dane osobowe itp.).

586 właścicieli nieruchomości jednorodzinnych (59,25%) było za przywróceniem częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych raz w tygodniu, a 388 (39,23%) za pozostawieniem częstotliwości raz na 2 tygodnie. 15 właścicieli (1,52%) nie miało w tej sprawie zdania.

Najwięcej głosów oddano w Mierzynie (234), Dobrej (231), Bezrzeczu (207), Wołczkowie (123) i Dołujach (63). 501 głosów oddały kobiety, a 488 mężczyźni.

Zobacz protokół z wynikami głosowania

Konsultacje miały na celu uzyskanie opinii mieszkańców w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości jednorodzinnych w 2024 r. Teraz radni Gminy Dobra podejmą decyzję o częstotliwości odbioru śmieci, a następnie na podstawie przyjętej uchwały przygotowany zostanie nowy przetarg, w którym określone zostaną dokładne warunki, jakie ma spełniać firma odbierająca śmieci w gminie Dobra.

Niestety nikt nie jest w stanie określić, jakie stawki zaproponują firmy startujące w nowym przetargu. Większa częstotliwość prawdopodobnie oznaczać będzie większe koszty. Trudno jednak prognozować o ile wzrosną stawki w 2024 r. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach doprowadziła do monopolu. W całej Polsce firmy wywożące śmieci podzieliły między siebie rynek i często dyktują ceny.Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Dlaczego opłata za odbiór odpadów nie jest naliczana od ilości kubłów na śmieci?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalona przez rząd w 2011 roku, odebrała mieszkańcom możliwość indywidualnego podpisywania umów z firmami odbierającymi śmieci i przerzuciła ten obowiązek na samorządy. Dodatkowo ustawa narzuciła samorządom tylko cztery sposoby naliczania opłat: metoda związana z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość, jednolita opłata dla każdego gospodarstwa domowego, opłata liczona od powierzchni lokalu mieszkalnego oraz opłata oparta na zużyciu wody (używanie wody w gospodarstwie jest powiązane z ilością generowanych odpadów np. gotowanie, sprzątanie; w przypadku wody ogrodowej jest to związane z ilością odpadów biodegradowalnych). Przepisy wykluczyły możliwość rozliczania się za ilość wyprodukowanych śmieci.

Wydaje się, że najlepszym sposobem, zgodnym z przepisami, jest naliczanie opłat od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Niestety gminy nie są w stanie zweryfikować tej informacji i dlatego coraz więcej samorządów wykorzystuje "metodę od zużytej wody", która pozwala na uchwycenie rzeczywistej liczby mieszkańców. Biorąc pod uwagę, że gminę Dobra szacunkowo zamieszkuje o kilka tysięcy więcej osób niż jest zameldowanych, w rzeczywistości wszystkie koszty odbioru śmieci spadłyby na osoby, które są zameldowane. Ustawa śmieciowa narzuciła samorządom wiele ograniczeń i właściwie żadna z metod naliczania opłat za śmieci nie jest doskonała.

Dlaczego w konsultacjach nie podano żadnych kosztów czy wyliczeń?

Konsultacje dotyczyły odbioru śmieci od 2024 roku. Na podstawie wyniku konsultacji radni Gminy Dobra podejmą decyzję o częstotliwości odbioru śmieci, a następnie na podstawie przyjętej uchwały przygotowany zostanie nowy przetarg, w którym określona zostanie częstotliwość odbioru odpadów. Nikt nie jest w stanie określić jakie stawki zaproponują firmy startujące w nowym przetargu.

Dlaczego w konsultacjach założono wzrost cen?

Wszystko drożeje, dodatkowo rząd zapowiedział już dwukrotne podniesienie płacy minimalnej w 2024 roku. Trudno oczekiwać, że firmy odbierające śmieci zaczną obniżać ceny za swoje usługi.

Firma Jumar przekazała, że wzrost częstotliwości odbioru śmieci nie będzie oznaczał podwyżek. Co się zmieniło?

Początkowo firma Jumar informowała, że koszty częstszego odbioru śmieci będą porównywalne, jednak po przeprowadzonej analizie finansowej okazało się inaczej. Mimo rozmów między Gminą Dobra a firmą Jumar w sprawie poszukiwania możliwych rozwiązań, które mogą złagodzić skutki koniecznych podwyżek związanych z odbiorem śmieci, nie udało się osiągnąć porozumienia. Propozycja finansowa przedstawiona przez przedsiębiorcę, związana z podpisaniem aneksu oraz zmianą umowy uwzględniającej zwiększenie częstotliwości odbioru śmieci, wiązała się ze zwiększeniem wynagrodzenia dla firmy obsługującej odbiór śmieci w gminie Dobra. Środki na ten cel musiałyby pochodzić z budżetu gminy lub ze zwiększonej opłaty od mieszkańców.

Czy w 2024 roku odbiór śmieci będzie tańszy?

Wszystko zależy od cen, które przedstawią firmy w nowym przetargu na odbiór odpadów komunalnych w gminie Dobra. Biorąc jednak pod uwagę ogólny wzrost cen oraz monopol firm odbierających śmieci, to koszty również będą większe. Radni mogą jednak uznać, że gmina powinna bardziej dofinansowywać gospodarkę komunalną. Obecnie gmina dokłada do odbioru śmieci ponad 3 mln złotych. Jeśli gmina będzie dokładać więcej to ceny nie wzrosną lub nawet spadną - to jednak wiąże się m.in. z mniejszymi nakładami na inwestycje.

Czy można zakończyć monopol firm odbierających śmieci?

Tylko ustawodawca ma taką możliwość. Gminy nie mają możliwości zmiany ustawy, muszą ogłaszać publiczne przetargi i dostosowywać się do ich wyników.

Dlaczego mieszkańcy są zastraszani podwyżkami?

Nikt nie zastrasza mieszkańców. Trzeba realnie spojrzeć na sytuację w Polsce. Ceny i koszty rosną, płaca minimalna rośnie, nie można więc oczekiwać, że firmy odbierające śmieci nagle obniżą swoje ceny. Problem ten dotyka wszystkie samorządy w Polsce.

Dlaczego w gminie Dobra odbiór śmieci jest najdroższy w Polsce?

Nie jest najdroższy. Wystarczy spojrzeć na gminy należące do Związku Gmin Dolnej Odry, gdzie koszt odbioru odpadów zmieszanych z częstotliwością co 2 tygodnie wynosi obecnie 12,90 zł za 1 m3 zużytej wody, gdy średniomiesięczne zużycie wody w nieruchomości przekracza 3,5 m3. Pojemnik na odpady zmieszane musi zakupić właściciel nieruchomości, odpady takie jak papier, plastik i szkło odbierane są 1x w miesiącu, natomiast bio w okresie letnim raz na 2 tygodnie.

Dlaczego w konsultacjach brali udział tylko właściciele nieruchomości jednorodzinnych?

Obecnie przy zabudowie jednorodzinnej śmieci odbierane są 1x na 2 tygodnie, dlatego pytanie związane z częstotliwością odbioru odpadów dotyczyło tylko tej grupy mieszkańców. Przy zabudowie wielorodzinnej śmieci odbierane są 1x na tydzień.

Czy osoby płacące maksymalną stawkę będą płacić więcej?

W myśl zapisów ustawy maksymalna stawka za odpady zależna jest od wysokości miesięcznego dochodu rozporządzalnego za jedną osobę ogółem za rok poprzedni. Dochód ten co roku ogłasza Prezes GUS. Należy założyć, że maksymalna stawka w 2024 roku ulegnie zmianie.

Po co konsultacje? Śmieci powinny być odbierane 1x na tydzień

W województwie zachodniopomorskim znajduje się 113 gmin. Aż w 83 gminach śmieci zmieszane odbierane są z częstotliwością raz na 2 tygodnie. W 11 gminach odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie tylko w okresie wiosenno-letnim lub letnim, a w pozostałym okresie raz na miesiąc. W 5 gminach śmieci odbierane są raz na tydzień tylko w okresie wiosenno-letnim lub letnim, a w pozostałym okresie raz na 2 tygodnie. W 4 gminach odpady odbierane są raz na miesiąc. Tylko w 10 na 113 gmin śmieci odbierane są z częstotliwością raz na tydzień. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przytacza ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie przepisy dopuszczają zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania odpadów zmieszanych oraz bioodpadów nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na 2 tygodnie z budynków jednorodzinnych, z wyłączeniem gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, w przypadku których częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów może być rzadsza.Zmiany w gospodarce odpadami w gminie Dobra

Od stycznia 2023 roku w gminie Dobra wprowadzono zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Poniżej przypominamy nowe przepisy:

1) Odbiór odpadów zmieszanych (resztki po segregacji) odbywa się z częstotliwością raz na dwa tygodnie z terenu nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej. Przy zabudowie wielorodzinnej śmieci odbierane są 1x na tydzień.

2) Od 01 stycznia 2023 r. obowiązuje nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 12,00 zł za 1m3 zużytej wody. W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczana w deklaracji wynosi więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę właściciel nieruchomości w 2023 r. zapłaci miesięcznie nie więcej niż 160,83 zł.

3) Odbiór odpadów wielkogabarytowych z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i poremontowych, odbywać się będzie podczas zbiórki dużych odpadów sprzed nieruchomości raz w roku w miesiącach kwiecień-maj. Zużyty i kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będzie odbierany sprzed nieruchomości. Tego rodzaju odpady właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie musiał dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego otwarcia.

4) Zmianie uległ sposób odbioru poświątecznych choinek naturalnych. Zbiórka choinek w całości (bez potrzeby rozdrabniania) odbywał się sprzed nieruchomości wraz z odbiorem bioodpadów zgodnie z harmonogramem w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego. W późniejszym terminie odbiór choinek sprzed nieruchomości możliwy jest tylko w formie rozdrobnionej, poprzez umieszczenie jej w pojemniku 120 l. na odpady bio. Choinki można również niezmiennie przekazywać w sposób ciągły do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W związku z powyższym choinki nie będą już odbierane z punktów zbiorczych wyznaczonych w ubiegłych latach.

5) W przypadku, gdy właściciel nieruchomości wykorzysta w trakcie roku kalendarzowego przypadającą mu ilość worków danego rodzaju, może zakupić na własny koszt zachowując kolorystykę worka lub złożyć do gminy zapotrzebowanie o przekazanie kolejnych worków. Po pozytywnej weryfikacji właściciel nieruchomości będzie mógł je odebrać w PSZOKu w m. Dobra przy ul. Zwierzynieckiej 4.

Uwagi mieszkańców, petycja i konsultacje

Zmiana częstotliwości i stawek za odbiór śmieci oraz wymiana pojemnika na odpady spotkały się z dużą ilością uwag i komentarzy mieszkańców gminy. Radni opozycyjni zbierali podpisy pod petycją w sprawie zwiększenia częstotliwości odbioru śmieci zmieszanych, zwiększenia lub zniesienia limitu odbioru bioodpadów oraz zwiększenia ilości worków do segregacji śmieci.

Mimo rozmów między Gminą Dobra a firmą Jumar w sprawie poszukiwania możliwych rozwiązań, które mogą złagodzić skutki koniecznych podwyżek związanych z odbiorem śmieci, nie udało się osiągnąć porozumienia. Propozycja finansowa przedstawiona przez przedsiębiorcę, związana z podpisaniem aneksu oraz zmianą umowy uwzględniającej zwiększenie częstotliwości odbioru śmieci, wiązała się ze zwiększeniem wynagrodzenia dla firmy obsługującej odbiór śmieci w gminie Dobra. Środki na ten cel musiałyby pochodzić z budżetu gminy lub ze zwiększonej opłaty od mieszkańców.

Obecna umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów kończy się 31 grudnia 2023 roku. Odpowiednio wcześniej trzeba podjąć nowe uchwały w sprawie zasad odbioru śmieci, tak aby można było przeprowadzić nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 roku.

Wójt Gminy Dobra postanowiła jednak przeprowadzić konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy będą mogli wyrazić opinię dotyczącą częstotliwości odbioru śmieci w 2024 roku.

Ustawa śmieciowa i nowe przepisy

Zmiany w gospodarce odpadami w gminie Dobra związane są z powszechnymi podwyżkami w zakresie odbioru i przetwarzania śmieci, a także z obowiązującą tzw. ustawą śmieciową i poszczególnymi nowelizacjami, które Sejm RP wprowadził w ostatnich latach. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalona przez rząd w 2011 roku, odebrała mieszkańcom możliwość indywidualnego podpisywania umów z firmami odbierającymi śmieci i przerzuciła ten obowiązek na samorządy. Dodatkowo ustawa narzuciła samorządom tylko cztery sposoby naliczania opłat: metoda związana z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość, jednolita opłata dla każdego gospodarstwa domowego, opłata liczona od powierzchni lokalu mieszkalnego oraz opłata oparta na zużyciu wody (używanie wody w gospodarstwie jest powiązane z ilością generowanych odpadów np. gotowanie, sprzątanie; w przypadku wody ogrodowej jest to związane z ilością odpadów biodegradowalnych). Przepisy wykluczyły możliwość rozliczania się za ilość wyprodukowanych śmieci. Ustawa doprowadziła też do monopolu. Firmy wywożące śmieci podzieliły między siebie rynek i dyktują ceny.

Wydaje się, że najlepszym sposobem, zgodnym z przepisami, jest naliczanie opłat od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Niestety gminy nie są w stanie zweryfikować tej informacji i dlatego coraz więcej samorządów wykorzystuje "metodę od zużytej wody", która pozwala na uchwycenie rzeczywistej liczby mieszkańców. Biorąc pod uwagę, że gminę Dobra szacunkowo zamieszkuje o kilka tysięcy więcej osób niż jest zameldowanych, w rzeczywistości wszystkie koszty odbioru śmieci spadłyby na osoby, które są zameldowane. Ustawa śmieciowa narzuciła samorządom wiele ograniczeń i właściwie żadna z metod naliczania opłat za śmieci nie jest doskonała. Warto obejrzeć krótkie animacje, które porównują wszystkie metody naliczania opłat za śmieci - zobacz tutaj.

Odbiór śmieci w sąsiednich gminach

W Szczecinie cena za śmieci w 2018 roku wynosiła 4 zł za metr sześcienny wody, w 2020 r. - 7,50 zł, w 2021 r. - 8,80 zł, w 2022 r. - 9,30 zł, a teraz 10,30 zł. W gminie Dobra ceny wyglądały następująco: 2018 r. - 4,30 zł, 2019 r. - 4,80 zł i taka stawka obowiązywała aż do końca 2021 r., 2022 r. - 7 zł za m3 zużytej wody, a teraz 12 zł.

W Szczecinie stawka 10,30 zł za 1m3 zużytej wody obowiązuje w zabudowie wielorodzinnej (bez względu na zużycie wody) oraz w zabudowie jednorodzinnej, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 6 m3. Jeśli przekracza to stawka jest stała i wynosi 115 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Jeśli więc średniomiesięczne zużycie wody wynosi 7-9 m3 to w tym przypadku w gminie Dobra za rachunki zapłacimy odpowiednio 84 zł, 96 zł i 108 zł.

Radni gminy Dobra ustalając stawkę na 12 zł wiedzieli, że i tak trzeba będzie dołożyć do gospodarki odpadami ponad 3 mln złotych z innych dochodów, ograniczając w ten sposób inwestycje. Stawka za odbiór śmieci mogłaby być mniejsza, ale wtedy należałoby jeszcze bardziej zmniejszyć budżet inwestycyjny. Porównując też przykładowo budżety sąsiednich gmin, Gmina Dobra nie zakłada deficytu w 2023 roku, natomiast w gminie Kołbaskowo, gdzie stawka za odbiór śmieci jest mniejsza, deficyt budżetu gminy wyniesie prawie 32 mln złotych.

W gminach należących do Związku Gmin Dolnej Odry koszt odbioru odpadów zmieszanych z częstotliwością co 2 tygodnie wynosi obecnie 12,90 zł za 1 m3 zużytej wody, gdy średniomiesięczne zużycie wody w nieruchomości przekracza 3,5 m3. Pojemnik na odpady zmieszane musi zakupić właściciel nieruchomości, odpady takie jak papier, plastik i szkło odbierane są 1x w miesiącu, natomiast bio w okresie letnim raz na 2 tygodnie.

Częstotliwość odbioru śmieci co 2 tygodnie

W województwie zachodniopomorskim znajduje się 113 gmin: 11 miejskich, 55 miejsko-wiejskich i 47 wiejskich. Aż w 83 gminach śmieci zmieszane odbierane są z częstotliwością raz na 2 tygodnie. W 11 gminach odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie tylko w okresie wiosenno-letnim lub letnim, a w pozostałym okresie raz na miesiąc. W 5 gminach śmieci odbierane są raz na tydzień tylko w okresie wiosenno-letnim lub letnim, a w pozostałym okresie raz na 2 tygodnie. W 4 gminach odpady odbierane są raz na miesiąc.

Tylko w 10 na 113 gmin śmieci odbierane są z częstotliwością raz na tydzień. Łatwo więc obliczyć, że w aż 83% gmin województwa zachodniopomorskiego odpady zmieszana odbierane są nie częściej niż raz na 2 tygodnie. Powód jest jeden: oszczędność przy ciągle wzrastających opłatach za gospodarowanie odpadami.

Wysłaliśmy pytanie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach czy odbiór śmieci z częstotliwością raz na 2 tygodnie wiąże się z jakimkolwiek zagrożeniem epidemiologicznym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przytoczył w odpowiedzi ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie przepisy dopuszczają zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania odpadów zmieszanych oraz bioodpadów nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na 2 tygodnie z budynków jednorodzinnych, z wyłączeniem gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, w przypadku których częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów może być rzadsza. PPIS wskazał, że powyższe przepisy musiały uwzględniać również aspekty zdrowotne.

Jednocześnie Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomniał o konieczności utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Obowiązek ten zgodnie z ustawą spoczywa na właścicielach nieruchomości. Potwierdza to też regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Dobra. Gmina ze swojej strony zobowiązała firmę odbierająca odpady do dezynfekcji pojemników specjalistycznymi środkami chemicznymi raz w roku. W pozostałym okresie czasu to właściciel nieruchomości musi zadbać o stan pojemnika na odpady.

PPIS przytoczył też ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 2008 r. wskazując, że przepisy nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania jej w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami, zwalczania gryzoni, insektów i szkodników, usuwania odchodów zwierząt z nieruchomości.

Zmiany w gospodarce odpadami, które wprowadzono w gminie Dobra od 1 stycznia 2023 roku uzyskały pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach.

Wymiana pojemnika na śmieci

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w pierwszej kolejności obowiązek zakupu pojemnika na odpady spoczywa na właścicielu nieruchomości. Gmina Dobra przejęła jednak na siebie ten obowiązek, aby ułatwić jego realizację. Wyposażenie w pojemniki o określonej pojemności na odpady zmieszane odbywa się m.in. w oparciu o zapotrzebowanie właściciela nieruchomości oraz wyliczenia wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Dobra. Wymiana pojemnika na odpady nie może odbywać się automatycznie.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Dobra, przy wyposażeniu nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane, wskazuje na normę 30 litrów na osobę tygodniowo odpadów wszystkich frakcji, nie tylko zmieszanych. Na podstawie ilości odbieranych odpadów poszczególnych frakcji z terenu gminy statystyczny mieszkaniec wytwarza w okresie 2 tygodni poniżej 30 litrów odpadów zmieszanych. Wg tych wyliczeń w pojemnik 120 litrów wyposaża się nieruchomości, na których na stałe zamieszkuje do 4 osób włącznie. Bez większego uzasadnienia wymiana na większy pojemnik może nastąpić przy zamieszkiwaniu od 5 osób wzwyż. Dla nieruchomości zamieszkałych do 4 osób włącznie wymiana pojemnika może nastąpić w uzasadnionych przypadkach - to mogą np. małe dzieci (pieluchy) czy osoby niepełnosprawne, ważne żeby dokładnie uzasadnić zwiększenie pojemnika w stosownym wniosku. Gmina ma również obowiązek sprawdzić czy w danej nieruchomości odpady segregowane są w prawidłowy sposób.

Uchwały Rady Gminy Dobra

28 kwietnia 2022 roku radni przyjęli uchwałę w sprawie zmniejszeniem częstotliwości odbioru - wynik głosowania: 11 głosów za i 8 przeciw. 5 grudnia 2022 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra, podczas której radni zdecydowali o wysokości nowych stawek za odbiór śmieci. Głosami 13 radnych za i 6 przeciw przyjęto stawkę 12,00 zł za 1m3 zużytej wody. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie musiał zapłacić 36,00 zł za 1 m3 zużytej wody.

Odbiór śmieci w 2024 roku

Sytuacja z gospodarką odpadami komunalnymi to aktualnie zmora wszystkich samorządów i mieszkańców. Drożyzna, brak konkurencji, zmniejszenie jakości usług - z tym wszyscy muszą się mierzyć. Poprawa sytuacji wymaga zmiany ustawy śmieciowej, która już dawno mija się z rzeczywistością. Należy jeszcze raz rozważyć metody naliczania opłat za śmieci i wykluczyć przepisy, które doprowadzają do praktyk monopolistycznych.

Obecne zasady dotyczące odbioru śmieci w gminie Dobra będą obowiązywały do końca 2023 roku. Zgodnie z zapowiedzią Wójt Gminy Dobra przeprowadzono konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy mogli wyrazić opinię dotyczącą częstotliwości odbioru śmieci. Uwzględniając wynik konsultacji radni będą mogli przyjąć nowe uchwały, na podstawie których przygotowany zostanie przetarg na odbiór śmieci w 2024 roku.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Zobacz artykuły powiązane:

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi

kodo

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama