Zaloguj się | Rejestracja

Odbiór śmieci - petycja, ekonomia i polityka

wtorek, 24 stycznia 2023 r., godz. 17:16  |  Wersja do druku

Od minionego weekendu przed sklepami i szkołami w gminie Dobra możemy spotkać osoby, które zaczęły zbierać podpisy pod petycją dotyczącą gospodarki odpadami. Namawiają one mieszkańców do składania podpisów w celu wycofania zmian w gospodarce odpadami. W petycji brakuje jednak najważniejszego - realnej odpowiedzi na pytanie "kto za to zapłaci". Tymczasem Gmina Dobra negocjuje z firmą Jumar zmianę warunków dotyczących odbioru śmieci.Nie oszukujmy się - nie ma nic za darmo. Od tego stwierdzenia można rozpocząć analizę gospodarki komunalnej nie tylko w gminie Dobra. Temat podwyżek od dłuższego czasu wywołuje sporo kontrowersji wśród mieszkańców i nie ma się czemu dziwić. Płacimy coraz więcej za śmieci, zmniejsza się częstotliwość odbioru i ilość worków przeznaczonych do segregacji. Zanim jednak damy ponieść się emocjom, przyjrzymy się dlaczego doszło do tej sytuacji i czy przypadkiem nie dajemy się wciągnąć w rozgrywki polityczne, które często towarzyszą niepopularnym zmianom.

Wstęp

Od kilku miesięcy w dziesiątkach gmin w całej Polsce podnoszone są opłaty za odbiór śmieci. W zdecydowanej większości przypadków wiąże się to z rozstrzygnięciem przetargów na nowe okresy. Dlaczego stawki opłat znów idą w górę? Drożeje właściwie wszystko, więc śmieci w tym przypadku nie są wyjątkiem. Firmy odbierające i przetwarzające odpady znacznie podwyższyły ceny za swoje usługi w związku z podwyżką cen paliw i energii elektrycznej. Do tego trzeba dodać rosnące koszty pracy oraz inflację i mamy już wytłumaczenie gigantycznych podwyżek, które dotknęły większość gmin w Polsce.

Spotkanie radnych i sesja - marzec i kwiecień 2022 r.

W celu przedstawienia aktualnej sytuacji związanej z gospodarką odpadami i szykującymi się podwyżkami, 9 marca 2022 r. Urząd Gminy Dobra zorganizował spotkanie z radnymi, podczas którego przedstawiono wyliczenia ekonomiczne i prognozowane koszty. Deficyt związany z gospodarką odpadami wynosił wtedy już 1,44 mln zł. Wskazano, że gdyby w 2021 roku, jak niektórzy radni proponowali, stawka wynosiła 11 zł zamiast 7 zł system bilansowałby się. Zaprezentowano dokładne wyliczenia, jak sytuacja może wyglądać w 2023 roku, gdy będzie obowiązywać nowa umowa. Przedstawiono różne alternatywne propozycje, które mogłyby doprowadzić do zmniejszenia kosztów, m.in. zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych. Wskazano też, że odbiór odpadów co 2 tygodnie ma ponad 80% gmin w województwie zachodniopomorskim. Zgodnie z protokołem sporządzonym podczas spotkania, żaden z radnych nie wniósł sprzeciwu do propozycji związanej ze zmianą częstotliwości odbioru śmieci.

Podczas sesji Rady Gminy Dobra, która odbyła się 28 kwietnia, radni przyjęli zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wybrano rozwiązania polegające na zmniejszeniu częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych do 1x na 2 tygodnie, zmniejszeniu ilości worków na odpady selektywne, odbiorze gabarytów sprzed nieruchomości, jak również odbiorze choinek w całości sprzed nieruchomości. Za uchwałą głosowało 11 radnych, w tym 2 opozycyjnych. Przeciw było 8. Dwóch radnych było nieobecnych. Sesję można obejrzeć pod linkiem - https://youtu.be/dtLRRUQnNRA

Przetarg i nowe stawki za odbiór śmieci

Na podstawie przyjętych przepisów, zatwierdzonych przez Radę Gminy Dobra, urząd ogłosił przetargi związane z odbiorem śmieci - na odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK oraz z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Do drugiego przetarg stanęło konsorcjum firm Jumar i Remondis. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że w 2023 roku koszty odbioru śmieci w gminie Dobra wzrosną aż o 4,7 mln zł i wyniosą 16.778.923 złotych.

Z tego powodu 5 grudnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra, podczas której radni zdecydowali o wysokości nowych stawek za odbiór śmieci. Głosami 13 radnych za (w tym 4 opozycyjnych) i 6 przeciw (2 radnych było nieobecnych) przyjęto stawkę 12,00 zł za 1m3 zużytej wody. Uchwalono też, że przy braku segregacji właściciel nieruchomości będzie musiał zapłacić 36,00 zł za 1 m3 zużytej wody. Pozostawiono ulgę za kompostowanie bioodpadów w wysokości 1,20 za m3 wody.

Nawet przy tak dużej podwyżce i ustaleniu częstotliwości odbioru śmieci zmieszanych 1x na 2 tygodnie, gmina będzie musiała dopłacić do systemu ok. 3.096.787 zł z dochodów niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Jeśli stawka za odbiór śmieci pozostałaby w kwocie 7 zł za 1m3 zużytej wody, gmina w 2023 r. musiałaby dopłacić do systemu gospodarowania odpadami aż 7,4 mln złotych, co przełożyłoby się na ograniczenie inwestycji, takich jak budowa dróg, kanalizacji czy nowych szkół, przedszkoli.

Petycja w sprawie odbioru śmieci

Mimo uchwał przyjętych w kwietniu i grudniu 2022 r. oraz rozstrzygniętych przetargów na odbiór śmieci, część opozycyjnych radnych postanowiła zbierać podpisy pod petycją dotyczącą wycofania zmian w gospodarce odpadami. Petycja dotyczy przywrócenia cotygodniowych odbiorów odpadów zmieszanych, zwiększenia lub zniesienia limitu odbioru bioodpadów oraz zwiększenia ilości worków do segregacji śmieci.

Autor petycji radny Paweł Malinowski argumentuje, że wprowadzone zmiany są wynikiem woli Wójt Gminy Dobra Teresy Dery, która powoływała się na uwagi mieszkańców gminy.

"Niestety jest to przykra manipulacja. Zmiany zostały wprowadzone przede wszystkim ze względu na drastycznie rosnące koszty gospodarowania odpadami i związany z tym deficyt w budżecie gminy Dobra. Nie ma o tym nawet jednego słowa w petycji, którą udostępnia radny. Podczas spotkania z radnymi i sesji, które odbyły się w marcu i kwietniu 2022 r. szczegółowo o tym informowałam radnych przedstawiając wyliczenia z budżetu gminy. Podczas sesji przytoczyłam tylko uwagi części mieszkańców, którzy nie mają nic przeciwko zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów, ponieważ w wyniku segregacji i tak mają po tygodniu niepełne pojemniki na odpady zmieszane. Podstawowym argumentem jest jednak ekonomia i konieczność reakcji na rosnące ceny odbioru śmieci" - wyjaśnia Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

W petycji pojawia się również argument, że opłaty dla mieszkańców podniesiono o ponad 70%, kiedy wzrost systemu gospodarowania odpadami był na poziomie ok. 40%, przy jednoczesnym ograniczeniu świadczeń.

"Radni otrzymali szczegółowe wyliczenia dotyczące kosztów systemu gospodarowania odpadami. Gdyby podnieść opłaty o 40% deficyt wyniósłby prawie 5 mln złotych. W petycji w ogóle nie uwzględniono ustawowej, maksymalnej stawki za odbiór śmieci, która wyjaśnia różnicę procentową między opłatami dla mieszkańców a kosztem systemu gospodarowania odpadami. Zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm maksymalna opłata za odbiór śmieci nie może być wyższa niż 160,83 złotych. Oznacza to, że mimo wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami, osoby płacące maksymalną stawkę, bez względu na produkowaną ilość śmieci, nie zapłacą już więcej za ich odbiór. Tym samym nie można podnieść stawki tylko o 40% ponieważ deficyt w budżecie będzie jeszcze większy. Nawet przy stawce 12 zł i częstotliwości odbioru śmieci zmieszanych 1x na 2 tygodnie, gmina będzie musiała dopłacić do systemu gospodarowania odpadami ponad 3 mln zł" - informuje kierownik Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji Anna Budzyńska.

Autor petycji oczekuje też renegocjowania warunków z firmą obsługującą wywóz odpadów komunalnych w celu przywrócenia dotychczasowej częstotliwości odbioru śmieci oraz ponowne przeanalizowanie czy wprowadzone zmiany w ilości worków do segregacji są wystarczające dla mieszkańców.

"Umowa z firmą odbierającą odpady jest wynikiem publicznego przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami przyjętymi przez Radę Gminy Dobra. Gmina może rozwiązać umowę z odbiorcą śmieci płacąc ewentualne kary i rozważyć rozpisanie nowego przetargu. Jednak kto w tym okresie będzie odbierał śmieci od mieszkańców i jaką mamy pewność, że w kolejnym przetargu nie będzie jeszcze większych cen za odbiór śmieci? Jeszcze w grudniu podjęłam rozmowy z firmą Jumar, która wygrała przetarg, w sprawie korzystniejszych dla mieszkańców zmian w zakresie świadczenia usług. Rozmowy idą w dobrym kierunku i mam nadzieję, że wkrótce będę mogła podzielić się z mieszkańcami pozytywnymi informacjami. Jeśli chodzi o worki do segregacji to mieszkańcy nie powinni mieć problemu z ich ilością. Dwa razy w roku otrzymają: 12 worków niebieskich, 20 worków żółtych i 8 worków zielonych. W ciągu roku mieszkańcy otrzymają razem 80 worków. Szacowany koszt takiego pakietu to 48 zł. Przy ok. 8500 nieruchomości koszty wyniosą więc ponad 400 tys. złotych. Jeśli jednak mieszkańcom zabraknie worków mogą je odebrać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" - mówi Wójt Gminy Dobra.

Negocjacje w sprawie zmian w zakresie odbioru śmieci potwierdza również współwłaścicielka firmy Jumar Małgorzata Maruszewska.

"Wiemy jak dotkliwe dla mieszkańców gminy są podwyżki i związane z nimi ograniczenia. Niestety naszą firmę również dotknęła trudna sytuacja na rynku. Musimy uwzględnić rosnące ceny paliw i energii elektrycznej, a także koszty pracy. Razem z przedstawicielami Gminy Dobra szukaliśmy rozwiązań, które będą korzystniejsze dla mieszkańców gminy. Analizując skutki odbioru śmieci zmieszanych co 2 tygodnie, takie jak konieczność zakupu i wymiany pojemników na większe, jednorazowego odbioru większej ilości odpadów, dodatkowej załogi, nadgodzin czy cięższych pojemników, wyszłam z inicjatywą zmiany częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych. Finalnie koszt obsługi systemu będzie porównywalny z obecnym, więc nie ma przeciwwskazań, żeby odbiór odpadów zmieszanych odbywał się co tydzień. Ustalamy szczegóły z przedstawicielami gminy i niebawem poinformujemy o przyjętych rozwiązaniach" - mówi Małgorzata Maruszewska.

Radny Malinowski nie wyjaśnia w petycji skąd wziąć pieniądze na zwiększenie częstotliwości odbioru śmieci czy zwiększenie lub zniesienie limitu odbioru bioodpadów. W petycji zawarta jest jedynie zachęta do podjęcia działań, które uniemożliwią monopol w przetargach dotyczących odpadów, nawiązanie międzygminnej współpracy w gospodarce odpadami czy rozważenie uruchomienia własnego zakładu komunalnego.

"Gmina nie ma możliwości prawnych w zakresie zwalczania monopolizmu i radny powinien o tym wiedzieć. Stosowne uprawnienia mają instytucje państwowe takie jak UOKiK. Jeśli chodzi o współpracę z innymi gminami w zakresie gospodarki odpadami to analizujemy takie rozwiązania. Nie zawsze są jednak one korzystne. Przykładem jest Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, który obejmował swym zasięgiem 640 tys. mieszkańców. Oprócz Poznania uczestniczył w nim Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska i Swarzędz. Siłą porozumienia miał być jego rozmiar, dzięki temu miało być taniej i efektywniej. Tymczasem pojawiały się problemy z regularnym odbiorem odpadów, które zalegały na ulicach. Głównym problemem związku stały się finanse. Sprostanie oczekiwaniom wszystkich gmin członkowskich było praktycznie niemożliwe. Zróżnicowanie urbanistyczne oraz odległość od instalacji spowodowało różnice w kosztach zagospodarowania odpadów. W rezultacie wszystkie gminy wyszły ze związku i każda podpisała indywidualne umowy z odbiorcami śmieci. Przyjrzeliśmy się też Związkowi Gmin Dolnej Odry. Jeszcze w 2013 roku należało do niego 21 gmin, teraz już tylko 10. Tam koszt odbioru odpadów zmieszanych z częstotliwością co 2 tygodnie wynosi obecnie 12,90 zł za 1 m3 zużytej wody, gdy średniomiesięczne zużycie wody w nieruchomości przekracza 3,5 m3. W Związku Gmin Dolnej Odry pojemnik na odpady zmieszane musi zakupić właściciel nieruchomości, odpady takie jak papier, plastik i szkło odbierane są 1x w miesiącu, natomiast bio w okresie letnim raz na 2 tygodnie. Dane te jednoznacznie wskazują, że współpraca międzygminna w zakresie gospodarowania odpadami nie jest receptą na zakres usług i koszty systemu. Jeśli natomiast chodzi o własny zakład komunalny to wiąże się to z ogromnymi kosztami. Trzeba zakupić śmieciarki, utrzymać je, zatrudnić osoby, podpisać umowy z firmami przetwarzającymi odpady - musielibyśmy zrezygnować z wielu ważnych inwestycji, żeby wdrożyć takie rozwiązanie" - mówi wójt Teresa Dera.

Troska o mieszkańców czy polityka

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że zbieranie podpisów pod petycją jest bardziej związane z polityką i populizmem. Przecież większość osób podpisze petycję, która sprzeciwia się podwyżkom i zmianom w gospodarce odpadami, bez względu na to czy są one podyktowane względami ekonomicznymi. Mieszkańcy, którzy płacą już maksymalną stawkę za odbiór śmieci, również chętnie podpiszą petycję o rozszerzeniu świadczeń, ponieważ związane z tym koszty nie będą ich bezpośrednio dotyczyć (nie wzrosną ich rachunki). Oczywiście, że mieszkańcy wolą niższą stawkę i częstszy odbiór śmieci, trzeba jednak pamiętać, że czym więcej samorząd będzie dopłacał do gospodarki odpadami, tym mniej inwestycji będzie realizował. Nic nie jest za darmo.

Jeśli chodzi o politykę, to można zauważyć, że podpisy pod petycją zbierają te same osoby, które już rok po wyborach samorządowych zbierały podpisy pod referendum o odwołanie wójt. Te same osoby, te same miejsca zbierania podpisów (pod sklepami zawsze można liczyć na dużą frekwencję) i podobne zdjęcia wrzucane na media społecznościowe.

Nie będziemy nikogo namawiać do podpisywania czy niepodpisywania petycji - każdy zrobi tak, jak uważa najlepiej. Można jednak zapytać osoby,które zbierają podpisy, skąd wziąć pieniądze na proponowane zmiany i z jakich inwestycji gmina powinna zrezygnować. Warto też pamiętać, że za zmianami w gospodarce odpadami głosowali nie tylko radni wybrani z KWW Teresy Dery, jak próbują co niektórzy sugerować, ale również część radnych opozycyjnych, analizując aktualną sytuację finansową gminy i starając się nie ograniczać koniecznych inwestycji w gminie Dobra.


Gospodarka odpadami - fakty i mity

Od stycznia 2023 r. w gminie Dobra obowiązują nowe przepisy związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Zmiana częstotliwości i stawek za odbiór śmieci oraz wymiana pojemnika na odpady spotkały się z dużą ilością uwag i komentarzy mieszkańców. Część jest zasadna, a niektóre to wymyślone historie. Zebraliśmy fakty i mity związane z gospodarką odpadami.

Kolejny wymysł gminy oderwany od rzeczywistości

Niestety zmiany w gospodarce odpadami nie są wymysłem gminy, a koniecznością związaną z gigantyczną drożyzną w zakresie odbioru i przetwarzania śmieci, a także z obowiązującą tzw. ustawą śmieciową i poszczególnymi nowelizacjami, które Sejm RP wprowadził w ostatnich latach. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalona przez rząd w 2011 roku, odebrała mieszkańcom możliwość indywidualnego podpisywania umów z firmami odbierającymi śmieci i przerzuciła ten obowiązek na samorządy. Dodatkowo ustawa narzuciła samorządom tylko cztery sposoby naliczania opłat: metoda związana z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość, jednolita opłata dla każdego gospodarstwa domowego, opłata liczona od powierzchni lokalu mieszkalnego oraz opłata oparta na zużyciu wody (używanie wody w gospodarstwie jest powiązane z ilością generowanych odpadów np. gotowanie, sprzątanie; w przypadku wody ogrodowej jest to związane z ilością odpadów biodegradowalnych). Przepisy wykluczyły możliwość rozliczania się za ilość wyprodukowanych śmieci. Ustawa doprowadziła też do monopolu. Firmy wywożące śmieci podzieliły między siebie rynek.

Wydaje się, że najlepszym sposobem, zgodnym z przepisami, jest naliczanie opłat od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Niestety gminy nie są w stanie zweryfikować tej informacji i dlatego coraz więcej samorządów wykorzystuje "metodę od zużytej wody", która pozwala na uchwycenie rzeczywistej liczby mieszkańców. Biorąc pod uwagę, że gminę Dobra szacunkowo zamieszkuje o kilka tysięcy więcej osób niż jest zameldowanych, w rzeczywistości wszystkie koszty odbioru śmieci spadłyby na osoby, które są zameldowane. Ustawa śmieciowa narzuciła samorządom wiele ograniczeń i właściwie żadna z metod naliczania opłat za śmieci nie jest doskonała. Warto obejrzeć krótkie animacje, które porównują wszystkie metody naliczania opłat za śmieci - zobacz tutaj.

Tam mają taniej i częściej odbierają odpady

"Tam" to najczęściej Szczecin i Gmina Kołbaskowo. To prawda - w tych gminach jest teraz taniej i odpady zmieszane odbierane są raz na tydzień. Trzeba jednak pamiętać, że wcześniej to w gminie Dobra było taniej. Przykładowo w Szczecinie cena za śmieci w 2018 roku wynosiła 4 zł za metr sześcienny wody, w 2020 r. - 7,50 zł, w 2021 r. - 8,80 zł, w 2022 r. - 9,30 zł, a teraz 10,30 zł. W gminie Dobra ceny wyglądały następująco: 2018 r. - 4,30 zł, 2019 r. - 4,80 zł i taka stawka obowiązywała aż do końca 2021 r., 2022 r. - 7 zł za m3 zużytej wody, a teraz 12 zł.

W Szczecinie stawka 10,30 zł za 1m3 zużytej wody obowiązuje w zabudowie wielorodzinnej (bez względu na zużycie wody) oraz w zabudowie jednorodzinnej, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 6 m3. Jeśli przekracza to stawka jest stała i wynosi 115 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Jeśli więc średniomiesięczne zużycie wody wynosi 7-9 m3 to w tym przypadku taniej jest w gminie Dobra, gdzie za rachunki zapłacimy odpowiednio 84 zł, 96 zł i 108 zł.

Należy także wziąć pod uwagę budżety poszczególnych gmin. Radni gminy Dobra ustalając stawkę na 12 zł wiedzieli, że i tak trzeba będzie dołożyć do gospodarki odpadami ponad 3 mln złotych z innych dochodów, ograniczając w ten sposób inwestycje. Stawka za odbiór śmieci mogłaby być mniejsza, ale wtedy należałoby jeszcze bardziej zmniejszyć budżet inwestycyjny. Porównując też przykładowo budżety sąsiednich gmin, Gmina Dobra nie zakłada deficytu w 2023 roku, natomiast w gminie Kołbaskowo, gdzie stawka za odbiór śmieci jest mniejsza, deficyt budżetu gminy wyniesie prawie 32 mln złotych.

Trzeba również pamiętać o specyfikacji poszczególnych gmin. W Szczecinie zdecydowana większość zabudowy to budynki wielorodzinne. W gminie Kołbaskowo duża część zabudowy znajduje się w jednej miejscowości (Przecław) i również są to budynki wielorodzinne. Nie ma więc sensu zmieniać częstotliwości odbioru odpadów, która w przypadku budynków wielorodzinnych powinna wynosić 1x na tydzień. Gmina Dobra to przede wszystkim budownictwo jednorodzinne zlokalizowane w kilkunastu miejscowościach. Tutaj zmiana częstotliwości odbioru odpadów raz na 2 tygodnie to znaczne ograniczenie kosztów odbioru śmieci. Pamiętajmy też, że przy zabudowie wielorodzinnej śmieci będą odbierane tak jak do tej pory - 1x na tydzień.

Zjedzą nas robaki, plaga szczurów i morowe powietrze

W województwie zachodniopomorskim znajduje się 113 gmin: 11 miejskich, 55 miejsko-wiejskich i 47 wiejskich. Aż w 83 gminach śmieci zmieszane odbierane są z częstotliwością raz na 2 tygodnie. W 11 gminach odpady zmieszane odbierane są co 2 tygodnie tylko w okresie wiosenno-letnim lub letnim, a w pozostałym okresie raz na miesiąc. W 5 gminach śmieci odbierane są raz na tydzień tylko w okresie wiosenno-letnim lub letnim, a w pozostałym okresie raz na 2 tygodnie. W 4 gminach odpady odbierane są raz na miesiąc.

Tylko w 10 na 113 gmin śmieci odbierane są z częstotliwością raz na tydzień. Łatwo więc obliczyć, że w aż 83% gmin województwa zachodniopomorskiego odpady zmieszana odbierane są nie częściej niż raz na 2 tygodnie. I to są fakty. Powód jest jeden: oszczędność przy ciągle wzrastających opłatach za gospodarowanie odpadami. Nic jednak nie słychać o plagach much, szczurów czy innego robactwa. Zresztą przed 2011 rokiem, kiedy mieszkańcy mieli podpisane indywidualne umowy z odbiorcą odpadów, często śmieci były odbierane raz na 2 tygodnie, żeby było taniej.

W kwestii robactwa i szczurów najlepiej jednak spytać fachowców czyli sanepid. Wysłaliśmy pytanie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach czy odbiór śmieci z częstotliwością raz na 2 tygodnie wiąże się z jakimkolwiek zagrożeniem epidemiologicznym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przytoczył w odpowiedzi ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie przepisy dopuszczają zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania odpadów zmieszanych oraz bioodpadów nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na 2 tygodnie z budynków jednorodzinnych, z wyłączeniem gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, w przypadku których częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów może być rzadsza. PPIS wskazał, że powyższe przepisy musiały uwzględniać również aspekty zdrowotne.

Jednocześnie Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomniał o konieczności utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Obowiązek ten zgodnie z ustawą spoczywa na właścicielach nieruchomości. Potwierdza to też regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Dobra. Gmina ze swojej strony zobowiązała firmę odbierająca odpady do dezynfekcji pojemników specjalistycznymi środkami chemicznymi raz w roku. W pozostałym okresie czasu to właściciel nieruchomości musi zadbać o stan pojemnika na odpady.

PPIS przytoczył też ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 2008 r. wskazując, że przepisy nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania jej w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami, zwalczania gryzoni, insektów i szkodników, usuwania odchodów zwierząt z nieruchomości.

Zmiany w gospodarce odpadami, które wprowadzono w gminie Dobra od 1 stycznia 2023 roku uzyskały pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach. Obawy związane z epidemią są więc zupełnie bezzasadne.

Wymiana pojemnika na śmieci to droga przez mękę

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w pierwszej kolejności obowiązek zakupu pojemnika na odpady spoczywa na właścicielu nieruchomości. Gmina przejęła jednak na siebie ten obowiązek, aby ułatwić jego realizację. Wyposażenie w pojemniki o określonej pojemności na odpady zmieszane odbywa się m.in. w oparciu o zapotrzebowanie właściciela nieruchomości oraz wyliczenia wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Dobra. Wymiana pojemnika na odpady nie może odbywać się automatycznie.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Dobra, przy wyposażeniu nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane, wskazuje na normę 30 litrów na osobę tygodniowo odpadów wszystkich frakcji, nie tylko zmieszanych. Na podstawie ilości odbieranych odpadów poszczególnych frakcji z terenu gminy statystyczny mieszkaniec wytwarza w okresie 2 tygodni poniżej 30 litrów odpadów zmieszanych. Wg tych wyliczeń w pojemnik 120 litrów wyposaża się nieruchomości, na których na stałe zamieszkuje do 4 osób włącznie. Bez większego uzasadnienia wymiana na większy pojemnik może nastąpić przy zamieszkiwaniu od 5 osób wzwyż. Dla nieruchomości zamieszkałych do 4 osób włącznie wymiana pojemnika może nastąpić w uzasadnionych przypadkach - to mogą np. małe dzieci (pieluchy) czy osoby niepełnosprawne, ważne żeby dokładnie uzasadnić zwiększenie pojemnika w stosownym wniosku. Gmina ma również obowiązek sprawdzić czy w danej nieruchomości odpady segregowane są w prawidłowy sposób.

To wszystko wina wójt i jej radnych

Mit. Z przytoczonych wyżej argumentów wyraźnie widać, że trudna sytuacja związana z gospodarką odpadami to wynik obowiązujących przepisów i drastycznie rosnących kosztów. Radni gminy Dobra głosowali nad zmianami nie pod czyjeś dyktando tylko na podstawie aktualnej sytuacji, decydując się m.in. na ograniczenie kosztów odbioru śmieci i ustaleniu takiej stawki, aby nie ograniczać koniecznych inwestycji w gminie Dobra. Przy obecnej stawce 12 zł za metr sześcienny wody gmina i tak musi dopłacić 3 mln złotych z innych dochodów.

Jeśli jednak ktoś się upiera przy powyższym stwierdzeniu, to wystarczy sprawdzić poszczególne głosowania. Zarówno przy głosowaniu nad zmniejszeniem częstotliwości odbioru śmieci jak i przy zmianie stawki na 12 zł, radni wybrani z KWW Teresy Dery nie mieli większości. Podczas głosowania dotyczącego zmiany częstotliwości odbioru radnych z KWW Teresy Dery było 9, a opozycyjnych 10 - wynik głosowania: 11 za i 8 przeciw. Przy głosowaniu za zmianą stawki na 12 zł radnych z KWW Teresy Dery również było 9, a opozycyjnych 10 - wynik głosowania: 13 głosów za i 6 przeciw. Głosowania można sprawdzić - tutaj.

Podsumowanie

Sytuacja z gospodarką odpadami komunalnymi to aktualnie zmora wszystkich samorządów i mieszkańców. Drożyzna, brak konkurencji, zmniejszenie jakości usług - z tym wszyscy muszą się mierzyć. Poprawa sytuacji wymaga zmiany ustawy śmieciowej, która już dawno mija się z rzeczywistością. Należy jeszcze raz rozważyć metody naliczania opłat za śmieci i wykluczyć przepisy, które doprowadzają do praktyk monopolistycznych. Jeśli natomiast chodzi o komentowanie obecnej sytuacji, to warto najpierw zapoznać się ze wszystkimi faktami i nie powtarzać niesprawdzonych informacji.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Zobacz artykuły powiązane:Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi

kodo

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama