Zaloguj się | Rejestracja

Zmiana wielkości pojemnika na odpady zmieszane

wtorek, 03 stycznia 2023 r., godz. 18:30  |  Wersja do druku

Od stycznia w gminie Dobra odpady zmieszane będą odbierane z częstotliwością raz na 2 tygodnie. Jeśli dotychczasowy pojemnik na śmieci jest za mały, można go bezpłatnie wymienić na większy składając do gminy odpowiedni wniosek. Nowy pojemnik podstawi firma odbierająca odpady.Od stycznia 2023 roku w gminie Dobra śmieci będą odbierane 1x na 2 tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Odbiory rozpoczną się w drugim tygodniu stycznia, zgodnie z harmonogramem - kliknij tutaj. Przy zabudowie wielorodzinnej śmieci będą odbierane tak jak do tej pory - 1x na tydzień.

Mieszkańcy, którzy generują większą ilość odpadów, mogą zgłosić chęć wymiany swojego pojemnika na większy (bez dodatkowych opłat - nowy pojemnik podstawia firma odbierająca odpady) lub w wyjątkowych sytuacjach wystawić zmieszane odpady w czarnym worku obok pojemnika. Wymiana pojemnika na większy odbywa się za pośrednictwem Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji Urzędu Gminy Dobra. W tym celu właściciel nieruchomości, tj. osoba, która jest zobowiązana do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może zgłosić zapotrzebowanie do urzędu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej - pobierz wniosek o wymianę pojemnika.

Każdy wniosek o zmianę pojemnika będzie analizowany i sprawdzany, czy taka potrzeba nie wynika z braku lub niewłaściwej segregacji oraz czy dotychczas użytkowany pojemnik jest zbyt mały. Po weryfikacji wniosku właściciel nieruchomości otrzyma odpowiedź na wskazany adres mailowy lub pocztowy.

Procedurę wymiany pojemnika na odpady zmieszane (resztki po segregacji) reguluje Uchwała Nr XXVII/361/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

§ 3
11. W przypadku konieczności zmiany pojemności pojemnika będzie ona dokonywana w oparciu o zapotrzebowanie składane przez właściciela nieruchomości oraz postanowienia zawarte w obowiązującym regulaminie,
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, właściciel nieruchomości musi dołączyć uzasadnienie zmiany wyposażenia nieruchomości w pojemniki. Gmina po weryfikacji zapotrzebowania, może dokonać zmiany wyposażenia nieruchomości w pojemnik.

Częstotliwość odbioru odpadów jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na cenę odbioru śmieci przez uprawnione firmy. Każdy wyjazd to koszty pracowników, paliwa, amortyzacji pojazdu. Firma aktualnie odbierająca odpady na terenie gminy Dobra jednorazowo wysyła pojazdy na 8 tras. W skali roku przy odbiorze 1x w tygodniu jest to 416 wyjazdów (52 tygodni x 8 tras), przy odbiorze 1x na dwa tygodnie będzie to już tylko 208 wyjazdów. Trzeba jednak założyć, że przy aktualnym tempie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminie Dobra ilość tras ulegnie zwiększeniu.

Częstotliwość odbioru śmieci zmieszanych 1x na dwa tygodnie nie jest czymś wyjątkowym. W województwie zachodniopomorskim ok. 82% gmin korzysta z takiego rozwiązania m.in. Nowe Warpno, Kobylanka, Gmina Stargard, Goleniów, Nowogard, Gryfino, Choszczno. Ok. 17% gmin odbiera odpady zmieszane 1x na tydzień, z czego 4 tylko w okresie letnim. Są też gminy, w których częstotliwość odbioru odpadów wynosi 1x na miesiąc. Także w Warszawie śmieci zmieszane odbierane są z częstotliwością 1x na 2 tygodnie. Powód to oszczędność przy ciągle wzrastających opłatach za gospodarowanie odpadami.

Zmiana częstotliwości odbioru śmieci zmieszanych to jedna ze zmian związanych z gospodarką komunalną w gminie Dobra. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe przepisy związane z odbiorem odpadów. Poniżej przypominamy pozostałe zmiany i nowe stawki opłat za odbiór śmieci.

Nowa stawka za odbiór śmieci

5 grudnia 2022 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra, podczas której radni zdecydowali o wysokości nowych stawek za odbiór śmieci. Głosami 13 radnych za i 6 przeciw (2 radnych było nieobecnych) przyjęto stawkę 12,00 zł za 1m3 zużytej wody. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie musiał zapłacić 36,00 zł za 1 m3 zużytej wody.

Nawet przy tak dużej podwyżce i ustaleniu częstotliwości odbioru śmieci zmieszanych 1x na 2 tygodnie, gmina będzie musiała dopłacić do systemu ok. 3.096.787 zł z dochodów niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Nowa uchwała wprowadza zmianę wyłącznie w zakresie wysokości stawki za 1 m3 zużytej wody, natomiast bez zmian pozostaje stawka za pojemnik i worek o określonej pojemności (dla objętych systemem nieruchomości niezamieszkałych) oraz metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Jeśli stawka za odbiór śmieci pozostałaby w kwocie 7 zł za 1m3 zużytej wody, gmina co roku musiałaby dopłacić do systemu gospodarowania odpadami aż 7,4 mln złotych, co przełożyłoby się na ograniczenie inwestycji, takich jak budowa dróg, kanalizacji czy nowych szkół lub przedszkoli.

Biorąc pod uwagę nową stawkę 12,00 zł za 1m3 wody zapłacimy przy rocznym zużyciu:

100 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 100 zł/miesięcznie
120 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 120 zł/miesięcznie
150 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 150 zł/miesięcznie

Przy rocznym zużyciu wody na poziomie ok. 160 m3 i większym koszt odbioru śmieci osiągnie maksymalną dopuszczalną stawkę czyli 160,83 złotych.

Jeśli ktoś kompostuje bioodpady i korzysta z ulgi z tym związanej (1,20 za m3 wody), to przy rocznym zużyciu wody rachunki będą następujące:

100 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 90 zł/miesięcznie
120 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 108 zł/miesięcznie
150 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 135 zł/miesięcznie

Odbiór gabarytów sprzed nieruchomości

Dotychczas odbiór gabarytów odbywał się dwa razy w roku podczas akcji organizowanej w każdej miejscowości. W wyznaczonych punktach podstawiane były kontenery, do których mieszkańcy mogli dostarczać duże odpady. Gabaryty można było też zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobrej. Od 2023 roku gabaryty będą odbierane sprzed nieruchomości 1x w roku, w miesiącach kwiecień - maj. Ze zbiórki gabarytów wyłączono możliwość oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Taki sprzęt należy dostarczyć do PSZOKu w Dobrej. Zbiórka gabarytów nie dotyczy też odpadów budowlanych i poremontowych.

Harmonogram odbioru gabarytów zostanie dostarczony bezpośrednio do mieszkańców najpóźniej do końca marca 2023 r., opublikowany na stronie Urzędu Gminy Dobra oraz udostępniony w aplikacji Blisko.

Odbiór gabarytów sprzed nieruchomości ma wiele plusów i jest znaczącym ułatwieniem dla mieszkańców, którzy nie muszą organizować transportu w celu dowiezienia odpadów do kontenera. Trzeba jednak pamiętać, że takie rozwiązanie zwiększa koszt odbioru gabarytów. Może też wiązać się z ryzykiem podrzucania dużych odpadów pod nieruchomości przez firmy lub mieszkańców innych gmin.

Odbiór choinek w całości sprzed nieruchomości

Od 2023 roku choinki będą odbierane sprzed nieruchomości - w styczniu i w lutym zgodnie z harmonogramem. Daje to możliwość wyboru dogodnego terminu na pozbycie się drzewka bożonarodzeniowego. Poza tymi terminami bez zmian pozostawiono możliwość umieszczenia rozdrobnionej choinki naturalnej w pojemniku na odpady biodegradowalne oraz dostarczenia jej przez cały czas w sposób ciągły do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Choinki nie będą już odbierane z punktów zbiorczych wyznaczonych w ubiegłych latach.

Zmiana ilości worków na odpady selektywne

Ustalono nową ilość worków na odpady zbierane w sposób selektywny. Dwa razy w roku mieszkańcy otrzymają:
• 12 worków niebieskich (średnio 2 worki na 1 odbiór),
• 20 worków żółtych (średnio 1,54 worka na jeden odbiór),
• 8 worków zielonych (średnio 1,3 worka na jeden odbiór).

W ciągu roku mieszkańcy otrzymają razem 80 worków. Jeśli mieszkańcom zabraknie worków mogą je zakupić na własny koszt, zachowując kolorystykę worka lub złożyć do gminy zapotrzebowanie o przekazanie kolejnych worków. Po pozytywnej weryfikacji właściciel nieruchomości będzie mógł je odebrać w PSZOKu.

Rosnące koszty paliwa, wzrost płac i maksymalna opłata

W 2022 roku koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniósł ok. 12 mln zł, natomiast wpływy do sytemu z tytułu wnoszonych opłat przy obowiązującej obecnie stawce 7 zł za m3 zużytej wody wyniosły ok. 9 mln zł. Różnicę w wysokości 3 mln zł Gmina Dobra pokryła z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

W 2023 roku koszty odbioru śmieci w gminie Dobra wzrosną aż o 4,7 mln zł i wyniosą 16.778.923 złotych. To wynik rozstrzygnięcia dwóch przetargów: na odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK oraz z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Znaczący wzrost cen spowodowany jest m.in. dużymi podwyżkami paliwa i wzrostem płacy minimalnej.

Wpływ na rosnące ceny mają również przepisy, w wyniku których na rynku pozostały tylko duże firmy odbierające odpady komunalne. Dzięki temu stworzono możliwość stosowania praktyk monopolistycznych. Bardzo często dochodzi do sytuacji, że poszczególne firmy nie konkurują ze sobą, biorąc udział w przetargach tylko na terenie, gdzie funkcjonują. Konkurencji w tym zakresie prawie już nie ma, trudno więc oczekiwać, że w przetargu będzie możliwość wyboru niższych cen.

Dużym utrudnieniem dla gmin jest również ustawowe wprowadzenie maksymalnej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Oznacza to, że bez względu na to jak dużo dana nieruchomość wyprodukuje śmieci to jej właściciel zapłaci nie więcej niż 160,83 zł (nie może być ona wyższa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe). W takiej sytuacji gminy zmuszone są podnieść opłaty za śmieci osobom, które produkują mniej odpadów, żeby pokryć rosnące koszty systemu.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Zobacz artykuły powiązane:

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi

kodo

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama