Zaloguj się | Rejestracja

Kontrole pozbywania się nieczystości ciekłych

środa, 01 marca 2023 r., godz. 10:29  |  Wersja do druku

Zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową nałożono na gminy obowiązek przeprowadzania raz na dwa lata kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych. Stosownej kontroli muszą być poddane wszystkie nieruchomości wyposażone w bezodpływowe zbiorniki (szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków.Do tej pory tzw. "dyrektywa ściekowa" (dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych) nie była w Polsce w pełni realizowana. Z tego powodu Komisja Europejska wszczęła formalną procedurę wobec Polski. Zmiany w przepisach prawnych, w tym obowiązek nałożony na gminy przeprowadzania kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych, mają doprowadzić do poprawy w tym zakresie. Począwszy od 2023 roku raz na dwa lata kontroli muszą być poddane wszystkie nieruchomości wyposażone w bezodpływowe zbiorniki (szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W celu realizacji tego obowiązku co roku opracowany będzie plan kontroli, który następnie zostanie udostępniono na stronie Urzędu Gminy Dobra. Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków powinni dopilnować, czy posiadają stosowne umowy na odbiór nieczystości ciekłych (wykaz firm posiadających stosowne zezwolenia znajduje się pod tym adresem - kliknij). Ponadto zgodnie z ustawą właściciele takich instalacji zobowiązani są udokumentować realizację umowy, to jest cykliczne opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika z przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku istotnych rozbieżności w ilości odebranych nieczystości ciekłych z okresu ostatnich 12 miesięcy ze zbiornika bezodpływowego w stosunku do ilości zużytej wody i/lub ilości zamieszkałych osób właściciel nieruchomości może zostać zobowiązany do okazania aktualnego protokołu szczelności zbiornika.

Harmonogram kontroli na 2023 rok:

1. Miejscowości: Łęgi, Buk, Rzędziny, Dołuje, Skarbimierzyce, Płochocin (98 nieruchomości).
Termin: marzec - kwiecień 2023 r.

2. Miejscowości: Grzepnica, Sławoszewo, Lubieszyn, Kościno, Wołczkowo, Mierzyn ul. Morenowa i Kolorowa (168 nieruchomości).
Termin: kwiecień - czerwiec 2023 r.

3. Miejscowości: Dobra, Mierzyn ul. Afrodyty (117 nieruchomości).
Termin: lipiec - wrzesień 2023 r.

4. Miejscowości: Redlica, Wąwelnica, Bezrzecze (37 nieruchomości).
Termin: październik - grudzień 2023 r.

Ze względu na dużą ilość nieruchomości termin kontroli może ulec zmianie. Niezrealizowane kontrole w danym okresie będą realizowane w następnym.

Sposób realizacji kontroli:

1. Kontrolę prowadzić będą upoważnieni strażnicy gminni oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska.
2. Brak jest ustawowego obowiązku zawiadomienia o planowanej kontroli, pomimo to w miarę możliwości nastąpi takie zawiadomienie właściciela lub zarządcy nieruchomości o zaplanowanej kontroli. Zawiadomienie umieszczane będzie w skrzynkach pocztowych, a w przypadku ich braku pozostawione będzie w widocznym miejscu kontrolowanej nieruchomości. Zawarty w zawiadomieniu termin 7 dni od daty jego pozostawienia powinien umożliwić przygotowanie się właściciela lub zarządcy do kontroli tj. zgromadzenie wymaganej dokumentacji:
a) aktualnych umów na pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,
b) dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
c) protokołów z prób szczelności zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. W przypadku istotnych rozbieżności w ilości odebranych nieczystości ciekłych z okresu ostatnich 12 m-cy ze zbiornika bezodpływowego w stosunku do ilości zużytej wody i/lub ilości zamieszkałych osób właściciel nieruchomości może zostać zobowiązany do okazania aktualnego protokołu szczelności zbiornika. Przy jego braku zostanie wyznaczony termin na wykonanie tego obowiązku. Po tym terminie, jeśli taka kontrola szczelności nie zostanie wykonana, organ kontrolujący powiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
4. Kontrola realizowana będzie bezpośrednio na terenie nieruchomości w obecności właściciela lub zarządcy nieruchomości.
5. W przypadku posiadania przez właściciela lub zarządcę nieruchomości kompletu wymaganych dokumentów mogą one zostać dostarczone do organu kontrolującego w formie papierowej bezpośrednio do Straży Gminnej w Dobrej, 72-003 Wołczkowo, Lipowa 51 lub Wydziału Ochrony Środowiska, Dobra, ul. Graniczna 31 poprzez Pocztę Polską, a także mogą być przesłane w formie elektronicznej poprzez ePUAP lub na e-mail: ekopatrolsg@dobraszczecinska.pl po odpowiednim zaszyfrowaniu. W trakcie trwania kontroli właściciel lub zarządca nieruchomości będzie miał możliwość dostarczenia brakujących dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu takiej potrzeby z kontrolującym.
6. Po zakończeniu czynności, kontrolujący sporządzi protokół z kontroli, który zostanie dostarczony właścicielowi lub zarządcy kontrolowanej nieruchomości w formie papierowej lub elektronicznej, w celu zapoznania się z jej wynikiem.
7. Szczegóły dotyczące w jaki sposób można zaszyfrować przesyłane dokumenty poprzez e-mail znajdują się tutaj.

Kontrole pozbywania się nieczystości ciekłych:


Podstawy prawne:

I. Art. 6 ust. 1 5a i 5aa i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Art. 6. [Sposób wykonania obowiązku utrzymania czystości i porządku. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych]
1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub,
- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
5a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje:
1) posiadanie umów, o których mowa w ust. 1;
2) zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;
3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.
5aa. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym.
5ab. Do kontroli, o której mowa w ust. 5a, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).
Art. 9u. [Podmioty sprawujące kontrolę]
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

II. Art. 379 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Art. 379. [Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska]
1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.
Art. 380. [Protokół czynności kontrolnych]
1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.
2. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa.

III. Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 07 lipca 1994- Prawo budowlane zobowiązuje właściciela lub zarządcę nieruchomości do kontroli w trakcie użytkowania raz w roku instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. (taką instalacją jest zbiornik bezodpływowy i przydomowa oczyszczalnia ścieków)

Przepisy karne:

I. Art. 342 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Art. 342. [Naruszenie obowiązku zgłoszenia instalacji nie wymagającej uzyskania zezwolenia lub jej niezgodnego eksploatowania]
1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji (przydomowa oczyszczalnia ścieków) , nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).
Par. 2 ust. 1 Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

II. Art. 10 ust.2, 2a i d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Art. 10. [Odpowiedzialność za wykroczenia]
2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a
- podlega karze grzywny.
2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.
2b. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2a ust. 5 albo art. 6m ust. 1, 11 lub 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- podlega karze grzywny.
2d. Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a - podlega karze grzywny.

III. Art. 225 § 1 kodeksu karnego
Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy]
Par. 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi

kodo

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama